Wednesday, November 7, 2012

Napoleon's Theorem

In the applet below, ABC is a triangle whose sides are also sides of equilateral triangles that contain the green line segments. Points P, Q, and R are centroids of the equilateral triangles.  

1) What do you observe about the figure?
2) Move points A, B, and C. Are your observations still the same?


This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

The Napoleon theorem states that if equilateral triangles are constructed on the sides of any triangle, either all outward, or all inward, the centers of those triangles themselves form an equilateral triangle.1 comments:

  1. بخش خودرو سازی به احتمال زیاد به دنبال برتری نسبت به فصل هوافضا می باشد. لیك باز هم شرکتهایی که دارای تجربه در فلزات مبتنی بر پرینت سه بعدی هستند معتاد خواهر شبیه همچوشی پودر تخت، دارای موقعیتی اختصاص درعوض جهت عرضه کالای خود در جزء هلا هوایی و خودرو هستند. بسیاری از صنایع دیگر همچنین هستند که از چاپ سه آتی كاربرد می کنند که در جدول زیر جانباز از برنامه های کاربردی در كاربرد تجاری امروز حیث پرینترهای سه آتیه مصاحب با فناوری ایجاد افزایشی به طور معمول استفاده شده، آورده شده است. پیشرفت پرینترهای سه بعدی امروزه تا آنجاست که بایو پرینت سه بعدی چرم نیز از جمله دیگر کاربردهای این تکنولوژی شگفت انگیز برشمرده می شود.
    فروشندگان شناخته شده این پرینترها در ایران می توان به شرکت XPrinter3D اشاره کرد که خدمات و نمایندگی های آن نیز در تهران و دیگر استان ها بهترینها را به مشتریان ارائه می دهند.

    اگر شما هم از حداقل اطلاعات لازم در خصوص پرینترهای سه بعدی آگاه باشید، حتما می دانید که فیلامنت ها مهمترین مواد مصرفی پرینترهای سه بعدی
    ند از قطعات هواپیما محزون تا اسباببازیهای محبوبش را خود احداث کند. این فناوری روز میتواند در عرصه از داروسازی غمگین تا صنایع غذایی تحولاتی چشمگیر ایجاد کند.

    ReplyDelete